انجمن جهانی آزاد اندیشان (خداشناسان غیر مذهبی)

بنیانگذار انجمن جاوید شهافر (قاضی بازنشسته، مسلمان زاده، نوۀ حاکم شرع تبریز و تا 12 سالگی مسلمان فناتیک) در 12 سالگی پس از خواندن و فهمیدن معانی آیه های قرآن که برخلاف ادعای دروغین دکانداران اسلام که می گویند قرآن 7 بطن دارد، باستناد آیه های زیر کاملا ساده و قابل فهم هستند و نیاز به تحلیل و تفسیر ندارند)، متوجه شدم که این کتابِ پر از تکرار مکررات، غلط های فاحش انشائی و دستوری، آیه های متناقض، مطالب مغایر عقل، علم، اخلاق، منطق و آلوده به خرافات، (که مترجمین مجبور شده اند در داخل پارانتز از دید خود آن آیه های ایراد دار را توجیه و تفسیر نمایند) نمی تواند کلام خدای واقعی باشد؛ لذا ایمانم را به قرآن و محمّد و الله اش از دست دادم؛ و بدنبال آفریدگار حقیقی به پژوهش در کتب باصطلاح مقدس سایر ادیان ابراهیمی(یهودیت، یحیویت، مسیحیت، بابیت و بهائیت ...) ادامه و سپس مروری در سایر ادیان (ادیان فلسفی) بعمل آوردم.

لازم است به مسلمانان ساده لوح، خوشباور وگول خورده، توصیه کنم برای رسیدن به حقیقت وخنثی کردن ترفندهای دکانداران اسلام از آیه های زیر استفاده کنند، که ساده بودن آیه ها را از قول الله = محمد تأیید می کنند:

آیۀ 195سورۀ 26 (الشعرا) (قرآن را بزبان سادۀ عربی فرستادیم)

آیۀ 4سورۀ 14 (ابراهیم) - (ما هیچ رسولی نفرستادیم، مگر بزبان آن قوم)

آیۀ 7سورۀ42 (الشوری) [ و چنین قرآن عربی(یعنی زبان سادۀ مردم محل) را فرستادیم تا مردم ام القری (مکه) و اطراف آنرا بترسانی...]

آیۀ 37سورۀ 13 (الرعد)[و همچنین ما حکم عربی (زبان مردم محل) نازل کردیم...]

آیۀ 97سورۀ 19 (مریم) (ما حقایق را به زبان تو ساده کردیم تا بآن بشارت دهی..)

آیۀ 3سورۀ 43 (الزخرف) [ همانا قرآن را عربی (زبان مردم محل) قرار دادیم...]

آیۀ 58 سورۀ 44 (الدخان) (و ما این قرآن را به زبان تو ساده کردیم ...)

آیۀ 12سورۀ 46 الاحقاف [... به زبان عربی (زبان کوچه و بازار محلی) ..

آیه های 17و22و32 سورۀ 54 (القمر) ( آیۀ 17: و به تحقیق قرآن را آسان کردیم..

آیۀ 22: و به تحقیق قرآن را آسان کردیم..

آیۀ 32: و به تحقیق قرآن را آسان کردیم..)

آیۀ 44سورۀ 41 فصلت،( و اگر ما اين قرآن را به زبانِ عجم ميفرستاديم، مي گفتند چرا آياتِ اين کتاب مفصل و قابل فهم نيست...)

باری، همزمان در تاریخ باستان و معاصر دنیا هم مروری کردم ونهایتا باین نتیجه رسیدم که در طول تاریخ جنگهای قومی، ملی، مذهبی و دینی کشتار عظیمی از بشر کرده و هنوز هم می کند! که در حقیقت هیاهو برای هیچ بوده است! لذا مثل اندیشمندان هزاره های پیشین و کنونی به نوبۀ خود بفکر چاره افتادم و پس از سال ها اندیشیدن، و بررسی نظرات فلاسفۀ دوران باستان و معاصر، متوجه شدم که یک دانشمند یهودی بی دین (آلبرت انیشتن) همزمان با جنگ جهانی دوم برای از بین بردن جنگ برای همیشه، پیشنهاد فوق العاده هوشمندانه ای ارائه نموده است و آن اینکه: " برای جلوگیری از جنگ جهانی سوم ، جهان باید یک حکومت داشته باشد" !
با تأیید این اندیشه ی والا، راه عملی را در مرحله ی اول، تشکیل "انجمن جهانی آزاداندیشان - خداشناسان غیرمذهبی" و در مرحلۀ بعدی تبدیل انجمن به حزب جهانی و تلاش برای هموار کردن راه تأسیس "حکومت فدرال جهانی و شخصی کردن دین " یافتم؛ تا حکومت فدرال جهانی بتواند ارتش ها و سازمانهای جاسوسی فعلی را منحل و آنها را با نیروی جهانی پلیس و سازمان واحد کشف جرائم جایگزین نماید، واز طرف دیگر با تعطیلی کلیۀ دکان های دینی و مراکز فتنه و بدآموزی از قبیل معابد، مساجد، کنیسه ها، کلیساها و از این قبیل و بردن ادیان به خانه ها و شخصی کردن دین بتواند، صلح ، امنیت، رفاه و شادی را برای همیشه به نسلهای آینده به ارمغان بیاورد.
امیدوارم بیاری تو خوانندۀ حقیقت جو، آینده نگر، فرهیخته و مسئول، بتوانیم دست دردست هم، خدمتی برای بشریت و نسل های آینده بکنیم. که تاکنون انجام نشده است. از طریق سایت انجمن، بما به پیوندید و در یک یا چند ساب کمیته ی مورد علاقه تان فعالیت نمائید.


"پیش بسوی حکومت فدرال جهانی و شخصی شدن دین"

اهداف انجمن به ترتیب عبارتند از:
دادن آگاهی به مردم از خطر روزافزون تروریسم مذهبی و دستیابی روزافزون متعصبین به تکنولژی پیشرفته از جمله انواع سلاحهای اتمی، شیمیائی، میکربی و لیزری که نهایتا به جنگ جهانی سوم منجرو این بار به نابودی بشریت خواهد انجامید.
عضوگیری هرچه سریعتر از استرالیا (و سراسر جهان و درصورت امکان انتقال آنان به استرالیا) برای رسیدن به حدنصاب لازم برای تبدیل انجمن به حزب مادر و تلاش قانونی برای دردست گرفتن قدرت قانونگذاری در حکومتهای محلی، ایالتی، و فدرال استرالیا و همزمان تلاش برای ایجاد انجمن های مشابه در سایر کشورها و کمک بآنها برای تبدیل شدن به حزب قانونی در کشور خود. خودسازی اعضاء در کم کردن مداوم خلافکاری ها و افزودن به خصایص اخلاقی و انسانی خود.
نشر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (علیرغم نقص فعلی) بعنوان مقدس ترین کتاب تک سوره ای و 30 آیه ای و جایگزین همۀ کتب باصطلاح مقدس.
تقویت هرچه بیشتر سازمان ملل متحد(غیرمتحد فعلی) بمنظورآمادگی برای تبدیل شدن به مرکزیت حکومت فدرال جهانی
مبارزه با رسمیت یک مذهب یا دین در کشورها
تلاش برای کنترل انفجار جمعیت تا کشف و قابل استفاده شدن کره ای دیگر ضمن تلاش برای تحقق اهداف قبلی، همزمان
تلاش برای دستیابی به مشاغل در دستگاه اداری سازمان ملل متحد.
تأسیس حکومت واحد و فدرال جهانی و انحلال ارتش ها و سازمان های جاسوسی در سراسر دنیا(که در حال حاضر میلیونها انسان و تریلیونها بودجه روز افزون را بخود اختصاص داده اند) و جایگزینی آنها با پلیس و ادارات کشف جرائم محلی، ایالتی، ملی و جهانی. و صرف این بودجه ها برای استقرار بهداشت ، آموزش و رفاه همگانی و یک قانون مشترک، یک زبان مشترک، یک واحد پولی، یک کارمزد برای کاراز یکنوع، یک سیستم مالیاتی و تأمین حداقل احتیاجات عمومی مساوی در هرمحل. شخصی کردن دین و منحصر کردن به خانه ها (این یکی از اصلاحاتی است که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشرباید انجام شود) تا دکانداران دینی در اجتماعات مذهبی نتوانند با تحریک احساسات مذهبی مردم باعث فتنه شوند.

با هواداری از ایدۀ هدف نهائی انجمن جهانی آزاداندیشان( خدا شناسان غیر مذهبی) که حکومت فدرال جهانی است؛ چی عایدتان میشود!؟

1- به ندای وجدان خود پاسخ میدهید و به مسئولیت انسانی خود عمل میکنید تا خود و فرزندانتان و نسلهای آیندۀ در دنیای بهتری زندگی کنند. دنیائی که در آن سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی دنیا را اداره نمیکنند! که در آن ارتش ها برای کشتن همدیگر صف آرائی نکرده اند، میلیونها جوان آرزومند در مقابل هم و برای کشتن همدیگر آموزش نخواهند دید، تریلیونها دلار بودجه های نظامی برای کنترل جمعیت، کشف و قابل دسترسی و قابل زیست کردن اولین کرۀ شبیه زمین، بهداشت، آموزش و رفاه همۀ مردم دنیا صرف خواهد شد.
2- در افتخارساختن دنیای بهتر بدون ارتش، سازمانهای جاسوسی و جنگهای مذهبی، ملی و قومی شریک میشوید.
3- هوادار خانوادۀ بزرگی میشوید که با فدا کردن عمرشان میخواهند بهشت را در زمین پیاده کنند.
4- خود و خانواده از گردهمائیها و برنامه های تفریحی سالم خداشناسان غیر مذهبی به رایگان یا 50% تخفیف لذت خواهید برد.
5- میتوانید در ساب کمیته های انجمن بفعالیت در رشتۀ مورد علاقۀ خود بپردازید.
6- در صورت داشتن تخصصی میتوانید با انجمن قرارداد بیزنسی ببندید.

با عضویت در انجمن خدا شناسان غیر مذهبی علاوه بر موارد بالا، چی عایدتان میشود!؟

1- عضو خانوادۀ بزرگ جهانی خواهید شد که تک تک اعضاء آن با هدف ساختن دنیائی بهتربرای شما، فرزندانتان و نسلهای بعدی تان، تلاش میکنند. جهانی که با تأسیس "حکومت واحد فدرال جهانی" مجموعۀ ارتش ها با پلیس جهانی ومجموعه سازمانهای مخرب جاسوسی، با سازمان اطلاعات جهانی برای مبارزه با خشونت و فساد و همۀ ابزارهای کشتار جمعی با ابزارهای سازندگی جایگزین خواهند شد. و شما در همۀ این تغییرات انسانی سهم خواهید داشت.
2- دارای هویتی خواهیدشد که میتوانید بآن افتخار کنید.
3- درامروز انسان قرن بعدی خواهید زیست.
4- درمواقع اضطراری انجمن با همۀ اعضایش در حد توان خود و در چهارچوب قانون و اخلاقیات به داد شما خواهد رسد.

لوگوی انجمن

لوگوي " انجمن جهانی خداشناسان غير مذهبي" كه عبارتست از عدد 1 كه نمودار يك انسان درداخل دايرة كوچكي است كه درانحصار محتویات مغزی خود میباشد. در عین حال از چهار طرف، چهارسري دواير، او را درانحصار خود قرار داده اندكه عبارتند از: خانواده، دوستان، خويشاوندان، قبيله، قوم ، فرهنگ، ملت، كشور، مذهب، دين، ايدئولژي، جاذبه هاي ورزشي، هنري، سكسي، و ...، كه دايرة بزرگي همة اين دواير را در بر گرفته و آن دايرة بزرگ، كاميونيتي بزرگ انساني است. مفهوم اين لوگو اينست كه انسان امروز بايستي خود را از انحصار وكشمكش دايره هاي كوچك برهاند و به دايرة بزرگ(کامیونیتی انسانی) فكر كند و براي حل مشكلات اجتماعی در آن چهار چوب بينديشد و هنگام برخورد منافع بين دايرة بزرگ و ساير دواير، بنفع دايرة بزرگ تصميمگيري نمايد؛ چرا كه منافع آن به همه انسانها از جمله خود او، فرزندانش و نسلهاي بعديش بصورت عادلانه برميگردد!